آموزش کامل طراحی 2بعدی و 3بعدی با متریکس و ارائه مدرک فنی حرفه ای ●

آموزش کامل قالبسازی ●

آموزش کامل جواهرسازی ●

آموزش کامل طلاسازی ●

آموزش کامل نقره سازی ●

آموزش کامل بدل سازی ●

آموزش کامل ریخته گری ●

آموزش کامل مخراجکاری ●

آموزش کامل آبکاری ●

آموزش کامل جوشکاری ●

آموزش کامل فروشندگی طلا، جواهر و نقره ●

آموزش کامل قلمزنی ●

آموزش کامل نورد کاری ●

آموزش کامل مدیریت کارگاه ها و کارخانجات صنفی، طلا، جواهر و نقره ●